Tietosuojaseloste


Tämä on henkilötietolain (523/1999 10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 21.04.2020. Viimeisin muutos 21.04.2020. 1. Rekisterinpitäjä ResComi Oy Y-tunnus 1541866-1 Rantakatu 8, 92100 Raahe 2. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa Kari Fetula Rantakatu 8, 92100 Raahe etunimi.sukunimi@rescomi.com +358-40-7660 387 3. Rekisterin nimi Raaseli-verkkopalvelun asiakasrekisteri 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus Henkilötietojen käsittely perustuu asiakassuhteen täytäntöönpanoon tai rekisteröidyn antamaan nimenomaiseen suostumukseen. Henkilötietoja käsitellään rekisteröitymisen, ostotapahtuman, yhteydenottojen, palveluiden kehittämisen, markkinoinnin, tiedottamisen ja muiden asiakkuuden hoitamiseen ja palvelun toteuttamiseen liittyvien toimenpiteiden yhteydessä. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin. Henkilötietojen käsittelyä voidaan ulkoistaa siinä määrin kuin se on välttämätöntä tämän tietosuoja-asetuksen tai asiakassuhteen velvoitteiden toteuttamiseksi (esim. maksupalvelun tarjoaja, järjestelmän ylläpitäjä). Rekisterinpitäjän ja henkilötietojen käsittelijöiden välisissä sopimuksissa huomioidaan EU:n tietosuoja-asetuksen ja muun lainsäädännön vaatimukset. 5. Rekisterin tietosisältö Rekisteri sisältää tietoja rekisterinpitäjän asiakkaista. Asiakkaita ovat palveluja tarjoava yritysasiakas sekä palveluja ostava yksityisasiakas. Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi tai lain noudattamiseksi. Kun yritysasiakas rekisteröityy palvelun käyttäjäksi, rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: käyttäjätunnus, salasana kryptattuna, etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero, yrityksen nimi, y-tunnus, tilinumero, www-osoite. Kun yksityisasiakas suorittaa ostotapahtuman palvelussa, rekisteriin tallennetaan seuraavat tiedot: etunimi, sukunimi, katuosoite, postinumero, kaupunki, sähköpostiosoite, puhelinnumero. Nämä tiedot poistuvat, kun asiakkuus järjestelmästä poistetaan. 6. Säännönmukaiset tietolähteet Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan rekisteröidyltä itseltään palvelujen käytön yhteydessä. 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille. 8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle Tietoja ei siirretä eikä luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle. 9. Rekisterin suojauksen periaatteet Rekisterin tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu. Manuaalinen aineisto säilytetään lukituissa tiloissa, joihin on pääsy ainoastaan tietoon oikeutetuilla. Sähköisesti käsiteltävät rekisterin sisältämät tiedot ovat palomuurein, salasanoin ja muiden yleisesti hyväksyttävin teknisin keinoin suojattuja. Kaikki tietoliikenne käyttäjien ja järjestelmien välillä on salattua. Rekisterin tiedot varmuuskopioidaan säännöllisesti. Rekisteri ei sisällä arkaluonteisia tietoja. 10. Tarkastusoikeus Pääsääntöisesti jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut tietonsa. Tietojen tarkastaminen on maksutonta kerran vuodessa. Mikäli henkilö haluaa tarkastaa hänestä tallennetut tiedot, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Rekisterinpitäjä vastaa ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon tarkastamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 11. Oikeus vaatia tiedon korjaamista Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö vaatii korjaamista, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Tieto korjataan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon korjaamisesta, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. 12. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista tai häntä koskevien tietojen siirtämistä toiseen järjestelmään. Mikäli henkilö vaatii poistamista tai tietojen siirtämistä, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja allekirjoitettuna rekisterinpitäjälle. Tarkastuspyyntö voidaan myös esittää henkilökohtaisesti rekisterinpitäjän luona. Pyyntö toteutetaan ilman aiheetonta viivytystä, pääsääntöisesti kuukauden kuluessa. Siirrettävät tiedot luovutetaan henkilölle jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa. Jollei rekisterinpitäjä hyväksy rekisteröidyn vaatimusta tiedon poistamisesta tai siirtämisestä, hänen on annettava asiasta kirjallinen todistus. Todistuksessa on mainittava ne syyt, joiden vuoksi vaatimusta ei ole hyväksytty. Rekisteröity voi saattaa asian tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on lisäksi milloin tahansa oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä koskevia tietoja suoramainontaan ja markkina- tai mielipidetutkimuksiin ilmoittamalla asiasta rekisterinpitäjälle. 13. Sivustolla käytettävät evästeet Google Analytics Evästeen käyttötarkoitus: sivustoa koskevan tilastotiedon kerääminen ja analysointi sivuston kehittämiseksi. Tästä saat lisätietoja siitä, miten Google käyttää evästeitä. Voit estää sivuston tietojen käyttämisen Google Analyticsissa asentamalla Google Analyticsin käytön estävän selaimen lisäosan Tästä.